Groen of sociaal? Gemakkelijk is anders...

Tussenveld in de frigo

We leven in woelige tijden. De wereld verandert aan een ijltempo. De bevolking groeit, het groen slinkt. Arm wordt armer en rijk wordt rijker. Grond wordt onbetaalbaar en jonge gezinnen, onze kinderen, ze zullen de aarde niet meer kunnen plunderen zoals de voorbije generaties dat deden. 

In een poging om ook minder kapitaalkrachtige mensen de kans te geven op een eigen huis, of minstens een degelijk huurhuis, besliste de Vlaamse overheid om het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn (2009-2020) moet elke gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen. 

Hoewel het project al een hele tijd aan de gang was, kregen de bewoners van de omliggende wijken op 22 januari een koude douche over hun hoofd toen ze in een informatievergadering in het gemeentehuis te horen en te zien kregen hoe concreet de plannen al uitgetekend waren en hoe dicht dit project in hun achtertuin stond.

Het stond in de sterren geschreven dat dit geen 'walk in the park' zou worden. Tussen de periode dat het oorspronkelijke idee bedacht werd voor die woonwijk en vandaag marcheerden niet alleen vele tienduizenden klimaatactivisten, de inzichten in hoe we de ruimte mogen aansnijden veranderden totaal.

De meerderheid besliste daarom om toch even op de resetknop te drukken en alles opnieuw en grondig te evalueren. Iedereen moet rond de tafel worden gebracht en samen zoeken we naar de beste oplossing.

Meer details lees je hieronder in het persbericht dat door de burgemeester en het voltallige schepencollege verspreid werd.

 

 

Meise, 4 maart 2019

Gemeentebestuur zet bouwproject Tussenveld ‘on hold’.

Een stuurgroep moet duidelijkheid brengen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Meise heeft beslist om het project ‘Tussenveld’ on hold te plaatsen. Er komt een stuurgroep die moet kijken hoe sociale huurwoningen op een doordachte en gedragen manier kunnen worden gerealiseerd.
“De realisatie van het project ‘Tussenveld’ zou verregaande gevolgen hebben voor Eversem. Niet alleen wordt er een flink stuk natuur aangesneden, ook de mobiliteit en de sociale mix in en om die regio zal zwaar onder druk komen te staan. Dan is er nog niets gezegd over de meer dan waarschijnlijke wateroverlast”, aldus burgemeester Gerda Van den Brande .
De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting beoogt met dit omstreden project de bouw van maar liefst 237 sociale huurentiteiten en 59 koopwoningen in het centrum van Eversem, zonder advies van gemeentebestuur en inwoners.
“De tijden zijn echter veranderd”, zegt schepen Roel Anciaux. “De open ruimte wordt schaars en moet beschermd worden, maar ook de mobiliteit en de wijze waarop mensen wonen, mag niet meer aan het toeval overgelaten worden. De huidige generatie moet leren uit de fouten van het verleden.”

Groen laten wat groen is

Meer en meer worden groene ruimtes aangesneden en worden er nieuwe woningen neergezet op plaatsen die niet ideaal zijn. Ver weg van gewone voorzieningen zoals winkels, school, openbaar vervoer, enzovoort. “Daarom willen we ernstig overwegen om veeleer te investeren in het versterken van de bestaande centra met respect voor de historische context en het erfgoed van onze dorpen en op die manier groen laten wat groen is”, stelt Marie-Jeanne Thaelemans.
Het nieuwe bestuur van Meise wordt geconfronteerd met heel wat onduidelijkheden, slecht gedocumenteerde aspecten, misinformatie, …. In enkele dagen tijd heeft dit dossier heel wat ongeloof en zelfs paniek bij de bevolking veroorzaakt. “We laten ons niet opjagen en willen doordachte en gedragen beslissingen nemen.”
Het uitbouwen van een woonbeleid vergt een ernstig onderzoek en een breed maatschappelijk overleg. Wonen is immers veel meer dan ‘huizen bouwen’ en het realiseren van sociale objectieven is meer dan ‘een optelsom van betaalbare woningen’.

Plan uitwerken met inspraak van bevolking

“Projecten als Tussenveld horen thuis in een groter plan. En dat plan is er vandaag niet. Het is aan ons, het gemeentebestuur, om dat plan uit te schrijven”, aldus Erwin De Clerck. “Mét inspraak van de bevolking en rekening houdend met de mogelijkheden die er vandaag de dag aanwezig zijn.”
Daarom beslist het college voor een kordate aanpak en worden grote bouwprojecten zoals Tussenveld on hold geplaatst tot er een duidelijke en gedragen visie ontwikkeld is. Dit kan niet op enkele weken tijd. Er wordt een stuurgroep opgericht die het proces de komende maanden zal begeleiden en zo snel mogelijk alle betrokken groepen en deskundigen rond de tafel zal brengen.
Deze stuurgroep zal nagaan in hoeverre het realiseren van het Bindend Sociaal Objectief op andere manieren kan gerealiseerd worden.
Naarmate het meerjarenplan meer gestalte krijgt, zal ook blijken in hoeverre de gemeente de komende jaren ook zelf haar bijdrage kan leveren aan het realiseren van haar sociale objectieven.

4 maart 2019
Gerda Van den Brande
Burgemeester Meise
en het voltallige schepencollege