Zo kan het niet meer verder

We maken komaf met het verleden

Er is geen beleid

Het misschien wel meest fundamentele gebrek aan het huidige beleid is de onsamenhangendheid ervan. Het aansturen van een gemeente is een complexe zaak met eindeloos veel aspecten die allemaal op elkaar inspelen. Om elk van die aspecten goed te kunnen aansturen, moet eerst duidelijk zijn waar we naartoe willen met de gemeente. Pas als dat duidelijk is, kunnen we beslissen hoe dat het best gebeurt. 

Dat algemene doel, die ruimere visie, bestaat niet in Meise: hoe ziet onze gemeente er morgen uit, of binnen 6 of 20 jaar? Waar wordt er gewoond? Waar wordt er gewerkt? Hoe verplaatsen we ons? Waar blijft het groen en waar kunnen we bouwen? Waar wordt geleefd en waar wordt gespeeld? Niets is duidelijk... Het leeft links en rechts in een hoofd, maar het ligt nergens vast op papier.

De tijden veranderen en er is uiteraard geen bezwaar tegen groei en evolutie. Maar er is wel een bezwaar tegen willekeur en toeval en vooral tegen hardnekkige onwetendheid... en tegen diegenen die misbruik maken van de situatie...

Vergelijk het met een schipper van een zeilboot die met zijn bemanning aan de andere kant van de oceaan wil geraken. Als hij in het midden van de oceaan zit zonder kaart, en zonder kompas, kan hij géén juiste beslissingen nemen. Hij kan met veel poeha roepen om het roer om te gooien, maar als hij amper weet waar hij is en waar hij aan land wil gaan, dan is elke beslissing zinledig.
De voorraad slinkt en de bemanning geraakt uitgeput.

De gemeente is doelloos en kwetsbaar voor misbruiken

Als niet duidelijk is waar een beleid ons naartoe wil voeren, is het evenmin mogelijk om te controleren of er juist gewerkt wordt. 'Nagaan of men binnen budget blijft', klinkt goed, maar als wat in het beleidsplan staat 'kant noch wal raakt', kan men hooguit zeggen dat men 'goed gewerkt heeft’ om ‘niets zinvols’ te doen.

De Vlaamse overheid heeft een dik jaar geleden een uitgebreide audit verricht van één onderdeel van de werking van de gemeente Meise. Enkel ‘het aankoop- en contractenbeheer van uit te voeren werken’ werd doorgelicht. Wie de moeite doet om dat auditrapport een keer te lezen, staat aan de grond genageld. Niets laat vermoeden dat de andere domeinen er beter aan toe zijn. Elk normaal mens die zulk hallucinant oordeel over zijn werk krijgt, verandert onmiddellijk en drastisch van werkwijze en laat zich begeleiden. In Meise is dat een ‘fait divers’ waar mondjesmaat aan gewerkt wordt.
Wat vooral bovendrijft in deze smurrie is hoe men een loopje neemt met de regelgeving, hoe deuren en vensters wagenwijd open staan voor misbruiken.

En die zijn er...

Het auditrapport kreeg wat later namelijk nog een staartje: door de zwaarwichtigheid van de vaststellingen besliste Audit Vlaanderen om ook nog een forensisch onderzoek op te starten. (een onderzoek naar strafrechtelijke feiten!)
Blijkbaar kwamen tijdens dit forensisch onderzoek nog ernstigere feiten aan het licht, waardoor Audit Vlaanderen besloot het dossier door te sturen naar een corruptiecel.
Ook een onderzoeksrechter onderzoekt het forensisch verslag op basis van een klacht met burgerlijke partijstelling

Uiteraard weet u daar niets van, want dit dossier wordt angstvallig geheim gehouden. De meerderheid in de gemeenteraad besloot om de zaak verder -in alle beslotenheid- in een gemeentelijke commissie te bespreken.
Elke poging van de oppositie om het publiek te maken, stuit op een radicale njet van de meerderheid.

Wat hebben zij te verbergen? Wie recht in de schoenen staat heeft niets te vrezen. 

Dit gemeentebestuur zit blijkbaar in zéér slechte papieren!
Maar de burgemeesters van de Lijst van de Burgemeesters doen alsof hun neus bloedt en smeken om een nieuw mandaat.
Hun reputatie, het gerechtelijk onderzoek naar corruptie en de talloze wanpraktijken op alle niveaus ondermijnen echter hun gezag.
PRO stelt de burgers van Meise voor om dit verhaal af te sluiten en te kiezen voor een PROpere gemeente.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur bij haar aantreden een princiepsbeslissing neemt om haar eigen organisatie op een zo kort mogelijk tijd volledig te saneren. Dat saneringsproces dient zo snel mogelijk in een strakke kalender met duidelijke doelstellingen te worden gegoten. Alle wettelijke middelen moeten worden ingezet om deze zieke toestand recht te trekken. Deze actie heeft de hoogste prioriteit.

PRO wildat over de evolutie systematisch en duidelijk gerapporteerd wordt naar de bevolking.

De aanpak van PRO

De grote opkuis!

  • Vrijwillige doorlichting van alle bestuursniveau's.
  • Blootleggen belangenvermenging en beter doen verdwijnen van ‘grijze zones’ door volle transparantie.
  • Vervolgen van ALLE strafbare misbruiken.
  • Actieve strijd en campagne tegen het fenomeen 'dienstbetoon'. Als regels goed zijn, zijn tussenkomsten overtredingen. Als regels slecht zijn, onduidelijk of verwarrend, dan is het de taak van politici om ze bij te sturen. Niet om er een eigen interpretatie aan te geven. De grens tussen dienstbetoon en corruptie is zeer dun...
  • In het leven roepen, kenbaar maken en intensifiëren van een klokkenluider-dienst die voldoende bevoegdheden krijgt.
 

Naleving van het Vlaams decreet op openbaarheid van besturen: 

  • Actieve en volledige transparantie (zie ook verder)
  • Actieve participatie van de burger (zie ook verder)
  • Actieve en duidelijke communicatie met de burger (zie ook verder)
  • Actieve competentievergroting van alle mandatarissen: ontwikkelen van een ‘evidence based’ beleid en inhuren van onafhankelijke experten voor vorming en advies.
  • Actieve competentievergroting van de gemeentelijke personeelsleden en organiseren van een gezonde, bemoedigende en inspirerende personeelsstructuur die gevrijwaard blijft van politieke inmengingen. Ook hier moeten meer garanties ingebouwd worden en moet de politiek de naleving ervan actief aanmoedigen.