HOOP VOOR WOLVERTEM

Geef ons dorp terug!

PRO wilde waardigheid en de toekomst van Wolvertem weer garanderen.

Stop de verkoop van het oude gemeentehuis en geef het een nieuwe bestemming als centraal gemeenschapshuis.

Het herwaarderen van het centrum van Wolvertem is het mooiste cadeau die de gemeente haar bevolking kan geven. Sterker nog, het behoort hen toe; draag er zorg voor!

Door van het centrum terug een leuke en aantrekkelijke plaats te maken, geef je mensen de kans om elkaar terug te leren kennen. Ze kunnen er een heerlijk ijsje eten en met de vrienden een pint gaan pakken. Ouderen uit de buurt kunnen er de jonge generatie ontmoeten en zien opgroeien (en niet énkel de verpleegster en de maatschappelijk werkster...) 

De kerk naast het gemeentehuis wordt mee betrokken in dit project. Er wordt met de Kerkfabriek nagegaan hoe de toekomst er uit ziet wat de erediensten betreft, en er wordt onderzocht in hoeverre de kerk meer ingezet kan worden als culturele ruimte zonder afbreuk te doen aan de sacrale en historische basis van dit gebouw. Er wordt nagegaan in hoeverre op korte en op lange termijn restauratie of opfriswerken kunnen/moeten gebeuren zodat dit gebouw voor het nageslacht bewaard kan blijven.

Een samenleving die haar verleden niet waardeert, heeft ook geen toekomst.

Maak van dit project een voorbeelddossier en toon aan dat gemeentebeleid ook zonder veel kosten de toekomst weer hoopvol kan maken! Het gemeentehuis, het gemeenteplein, de kerk, mobiliteit en handel... alles vormt samen één geheel.

De parking op het plein brengt vandaag nauwelijks klanten op. Maar parking is er nodig. Daarom moet de parking Sancta Maria zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Een duidelijk circulatieplan in de gemeente kan bezoekers naar de parking leiden en mensen die niet in het centrum moeten zijn omleiden naar alternatieve routes die beter geschikt zijn voor transitverkeer en zwaar transport.

Zoals elk dorpscentrum moet ook dit centrum verkeersluw worden. Door onder andere het fietsverkeer te bevorderen (veilige stallingen, leenfietsen, ...) draagt de gemeente niet alleen bij tot een leukere leefwereld in het dorp, we vechten meteen tegen de opwarming van de planeet!
Door het enorme aantal appartementen die er in het centrum bijkwamen is het aantal gezinnen gestegen die geen stelplaats meer hebben voor fietsen. Mensen die rond het nieuwe administratieve centrum wonen, zullen geneigd zijn om voor hun aankopen de auto te nemen en buiten het dorp te trekken. Dat is zowel vanuit een ecologisch standpunt als vanuit een handelslogica jammer. Willen we die mensen aanmoedigen om maximaal gebruik te maken van het nieuwe centrum, dan zou het ideaal zijn om onder andere voor die bevolkingsgroep het gebruik van leen- of huurfietsen in te voeren in de gemeente. Hoewel vandaag misschien nog onvoldoende gebruik zal gemaakt worden van dergelijke fietsen, kan een experiment, ondersteund door de juiste aanmoedigingscampagne misschien leiden tot een nieuw elan.

Het introduceren van leenfietsen in Meise kan een aanzet vormen en een onderdeel zijn van een toekomstige mobiliteitslogica rond de halten van de sneltram. 

Wolvertem riskeert nog meer autoverkeer aan te trekken als niet slim geanticipeerd wordt op dit ingrijpende fenomeen. Slim omgaan met de uitdaging van de sneltram vormt een uitdaging op zich.

Een andere manier om het aantal auto's te verminderen is door ook na te gaan in hoeverre autodelen voor onze gemeente interessant kan zijn. Bedrijven als Cambio kunnen ons daar meteen bij helpen.

Om de goede werking van de handelscentra (Wolvertem en andere) op lange termijn te garanderen, is het belangrijk om één persoon aan te stellen die op lange termijn het geheel overziet. In grote winkelcentra is het al lang een beproefde methode om er zogenaamde 'town managers' aan te stellen. Een town manager is het centrale aanspreek-punt en coördineert de handelscentra als geheel.

De town manager houdt zich bezig met zaken als:

 • wegbewijzering
 • solden, kerst- en nieuwjaar, zomer-acties, ...
 • publiciteit in de nabijheid en verderaf
 • veiligheid
 • het contact tussen de handelaars en de lokale bewoners
 • aantrekken van nieuwe handelaars
 • mee toezien op lawaai, hygiëne of andere storende elementen voor de handelaars, de omwonenden, de bezoekers

PRO wildat er onmiddellijk beslist wordt om het gemeentehuis niet te verkopen.

PRO wildat er een projectgroep opgericht wordt die binnen de kortst mogelijke tijd het nodige doet om de hergeboorte van het centrum van Wolvertem te organiseren.

PRO wildat er voor de lange termijn een ‘town manager’ wordt aangesteld die als centrale coördinator zal instaan voor de communicatie tussen de handelaren onderling, de handelaren en de gemeente.

PRO wildat de gemeente het herwaarderen van het centrum van Wolvertem tot stand brengt in het kader van een geïntegreerd beleidsplan.

PRO wildat de herwaardering van het centrum van Wolvertem gepaard gaat met een bijhorend en geïntegreerd mobiliteitsplan waarbij het accent ligt op voetgangers en fietsers. Het doorgaand verkeer wordt maximaal ontmoedigd en tegelijkertijd met het verkeersvrij maken van het gemeenteplein wordt de alternatieve parkeerruimte in orde gebracht op de Sancta Maria site.

PRO wildat de gemeente ernstige gesprekken voert met leveranciers van leenfietsen om in dit centrum en elders in de gemeente het gebruik van fietsen sterk te promoten.

De aanpak van PRO

Het gemeentehuis

 • De benedenverdieping wordt in erfpacht (of gelijkwaardig contract) uitbesteed aan een horeca-exploitant die de opdracht aanvaardt om zowel een breed toegankelijke taverne te exploiteren als het terras van het gemeenteplein te animeren. In een dergelijke publiek-private-samenwerking hoeft de gemeente geen grote kosten te maken, en laten we het privé-initiatief aan ondernemers die hun kapitaal willen inversteren om er winst te maken in een gecontrolleerde en gegarandeerde commerciële context.
 • Het gemeentehuis biedt daarnaast meer dan voldoende ruimte om het te bestemmen als ontmoetingsruimte voor het lokale verenigingsleven: vb. de jeugdraad, de vrouwenvereniging, Unizo, het buurtoverleg, enz.

Het gemeenteplein

 • Het gemeenteplein krijgt een nieuwe bestemming. In de eerste plaats wordt de grootste tijd van het jaar een terras geëxploiteerd waar iedereen welkom is. Meerdere exploitanten kunnen aanspraak maken op die ruimte en ook de omliggende handelszaken kunnen van meet af aan of op termijn mee bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
 • Op zondag (of een andere dag) wordt het plein ter beschikking gesteld voor een hedendaagse groentenmarkt (biogroenten, lokale oogst enz...).
 • Tijdens de wintermaanden kan een kerstmarkt georganiseerd worden en tijdens andere perioden waar het weer de exploitatie van het terras moeilijk of onmogelijk maakt zijn er alternatieven te bedenken als rommelmarkten, antiekmarkten enz.

De gemeente

 • Door het project voldoende aandacht te geven worden nieuwe handelszaken aangetrokken die mee in het avontuur stappen om de omliggende leegstand in één beweging tot een bruisend socio-cultureel centrum om te vormen.
 • De gemeente zorgt voor de minimale infrastructurele werken (brandveiligheid, minimale heraanleg van het plein en de aanliggende straten, verlichting, een boom, een fonteintje… ) De kost voor de exploitatie wordt maximaal overgelaten aan de exploitant die het risico neemt, maar binnen duidelijke garanties die de gemeente hem geeft.

De projectgroep

 • Dialoog staat centraal bij het inrichten van de publieke ruimte. Enkel met een goed gestructureerd en een brede dialoog tussen bevolking en overheid, tussen publieke en private sector, tussen lokale besturen en bovenlokale overheden, tussen academische wereld en veldwerkers volgen er resultaten die de tand des tijds kunnen doorstaan.
 • De werkgroep die dit project begeleidt bestaat uit een combinatie van lokale bewoners, de lokale handelaars, betrokken ambtenaren van de gemeente.
 • Niemand hoeft bij deze transitie iets te verliezen. Handelaars die er nu al aanwezig zijn, zoals de bloemenhandelaar uit de buurt, blijven aanwezig en kunnen net zoals alle andere handelaren genieten van het nieuwe publiek.
 • Er wordt expertise ingewonnen rond exploitatie van dorpspleinen om te anticiperen op valkuilen en risico’s.
 • De projectgroep onderzoekt het impact op de omgeving, de mobiliteit en de veiligheid en formuleert een onderbouwd advies.
 • Er wordt een budgettering opgesteld en gekeken hoe de mogelijke kost (investering) het best gefinancierd kan worden.
 • De ontwikkeling van het project wordt begeleid door een betekenisvolle interne en externe communicatie die inspireert en enthousiasmeert. Een investeringsklimaat valt niet uit de lucht maar is geënt op correcte gegevens en een sterk geloof en engagement van het gemeentebestuur.

De town manager

 • De job van town manager is een betaalde job en kan meerdere handelscentra voor zijn of haar rekening nemen.
 • Voor dergelijke functie zijn meerdere externe instanties te vinden die kunnen bijdragen tot de financiering ervan. De projectgroep moet deze mogelijkheid onderzoeken.

De mobiliteit: parkeren

 • De parkeerplaatsen die wegvallen op het gemeenteplein moeten ruim vervangen worden door plaatsen op de Sancta Mariaruimte. Aasgieren die die ruimte willen volbouwen moeten hun tengels ervan afhouden. Die ruimte behoort toe aan de gemeenschap.
 • De Sancta Maria ruimte werd reeds lange tijd geleden bestemd voor parking en vergt enkel een uitvoering. Het wordt trouwens tijd dat deze verkommerde plaats de gemeenschap ten goede komt en niet misbruikt wordt als stortplaats van gemeentelijk materiaal en schroot.
 • De handelaren en de bewoners in het centrum hebben die plaats broodnodig. Het beschikbaar komen van die ruimte kan plaatsen vrijmaken in het centrum die gebruikt kunnen worden voor leveranciers of kortparkeren.

De mobiliteit: fietsen

 • Om het gebruik van fietsen te stimuleren wordt multidisciplinair campagne gevoerd, worden veilige stelplaatsen geplaatst, rolmodellen ingezet, participatie uitgelokt van Unizo en enz.
 • De gemeente neemt contact op met leenfietsbedrijfen en werkt samen met hen en met de projectgroep een plan uit waarin leenfietsen centraal staan. Een haalbaarheidsanalyse wordt gemaakt op basis van de potentiële groei. 
 • Het inplanten van leenfietsen in de gemeente moet anticiperen op meerdere elementen:
  • de komst van de sneltram (fietsen kunnen een rol spelen bij het voorkomen van een aanzuigeffect van nieuw autoverkeer naar de tramhalten)
  • de connectie tussen de verschillende woonkernen, deelgemeenten en dorpen
  • de onoverkomelijke noodzaak om tot op straatniveau aan de opwarming van de planeet te gaan werken.
  • het aanleggen en vernieuwen van het fietspaden-netwerk
  • het integreren van fietsen in het schoolbeleid