Er is altijd hoop!

Het Programma van PRO

Tabula rasa

Bij het schrijven van dit programma hadden we graag kunnen verwijzen naar het opbouwend werk van de voorbije legislaturen. We hadden ons graag beperkt tot een paar domeinen waar we goede initiatieven verder konden vervolmaken.

De realiteit is echter rauw en lelijk. Het gemeentebeleid in Meise is een grote modderpoel geworden waarin onze politici samen met hun burgemeesters tot aan hun middel in wegzakken. Het huidige beleid is echt niet meer van deze tijd. En het ergste is: ze lijken het niet eens te beseffen. Het lijkt een hoofdstuk uit een boek van Kafka.

Wie ook het mandaat van de kiezer krijgt: er ligt een gigantische puinhoop op hen te wachten!

Maar hoewel we dus bijna alles van nul weer moeten opbouwen is er hoop!

PRO Meise, PRO Wolvertem, PRO Oppem, PRO Brixius, Pro Meuzegem, PRO Imde, PRO Westrode en PRO Rossem... wij geloven in de toekomst en we hopen dat de burgers inzien dat deze gemeente een beleid met een hart nodig heeft. Geen macht om de macht. Geen agressie of sloophamers maar zorg voor de burgers, zorg voor de natuur, zorg voor elkaar en zorg voor morgen.

Burgerparticipatie is mogelijk, het is spannend en geeft een goed gevoel. 

Dit programma is slechts een korte samenvatting van wat we de volgende zes jaar graag voor onze gemeente willen betekenen.
Het hele verhaal krijg je in geen 100 pagina's beschreven. En bovendien, ons verhaal is ook niet af want jij, burger van deze gemeente, moet daar mee aan schrijven.

Met de onderstaande thema's willen we vooral aantonen hoe we tewerk willen gaan: hoe we samen met iedereen willen bouwen aan een wereld voor ons allen. 

De gemeente is van iedereen. Iedereen is de gemeente.

 

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur bij haar aantreden een princiepsbeslissing neemt om haar eigen organisatie op een zo kort mogelijk tijd volledig te saneren. Dat saneringsproces dient zo snel mogelijk in een strakke kalender met duidelijke doelstellingen te worden gegoten. Alle wettelijke middelen moeten worden ingezet om deze zieke toestand recht te trekken. Deze actie heeft de hoogste prioriteit.

PRO wildat over de evolutie systematisch en duidelijk gerapporteerd wordt naar de bevolking.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur bij haar aantreden een project opstart om samen met de bevolking vast te leggen hoe onze gemeente er morgen moet uitzien. Wat de krachtlijnen zijn, waar er gewoond wordt, waar er gewerkt wordt, hoe we ons verplaatsen, waar het groen blijft of moet worden, waar we kunnen bouwen en waar niet, waar geleefd wordt en waar gespeeld wordt. Die visie moet door de hele gemeenschap gedragen worden en wordt de houvast van het beleid. Niets is constant en op regelmatige tijdstippen wordt later getoetst, geëvalueerd en bijgestuurd waar aantoonbaar nuttig en nodig.

PRO wildat er een correct budget wordt vrijgemaakt om dit proces te laten begeleiden door gespecialiseerde organisaties en diensten. We hebben een enorme achterstand in te halen. Dat zal wat geld kosten, maar het lijkt ons een zeer goede investering.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur ALLE openbare documenten binnen de kortst mogelijke realistische tijd actief ECHT toegankelijk maakt.
Toegankelijk betekent ook: vindbaar en leesbaar. Bij iedere tekst staat vermeld wie bijkomende toelichting kan geven.

PRO wildat de gemeente investeert in actieve communicatie rond elk dossier dat de gemeenschap aanbelangt. Ze gebruikt daarvoor bestaande en nieuwe middelen die de kans reëel maken alle mogelijke betrokkenen te bereiken. Ze attendeert de bevolking op het belang en de rechtstreekse zowel als de onrechtstreekse consequenties van de dossiers op de burger. Een publieke vergadering op regelmatige tijdstippen waar de dossiers besproken kunnen worden, vormt daarbij een onderdeel van de oplossing. 

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur elke publiek vergadering streamt via het internet. Dat alle bijhorende documenten geordend en toegankelijk zijn en worden opgesteld in leesbare taal. Jargon wordt vermeden waar mogelijk, geduid waar nodig. Voorbije vergaderingen worden opgeslagen en gearchiveerd en blijven voor altijd toegankelijk via het web.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur aangelegenheden die betrekking hebben op verkozenen en waarvoor geen expliciet en duidelijk wettelijk beletsel is, in de openbaarheid worden besproken. Het krijgen van een blaam en de bespreking errond is geen privé-aangelegenheid maar net een publieke.

PRO wildat participatie op een professionele manier wordt georganiseerd door en onder begeleiding van mensen die er ervaring mee hebben.

PRO wildat het gemeentebestuur veel verder gaat in het betrekken van de lokale bevolking bij de voorbereiding en de uitvoering van openbare werken. Lokaal overleg en het in het leven roepen van aanspreekpunten of klankbordgroepen is een mogelijkheid. Een brief in de bus, kort voor de werken, is niet voldoende.

PRO wildat alle deelgemeenten, de dorpen en de gehuchten weer ten volle gewaardeerd worden en dat er sterk geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en de identiteit van de lokale gemeenschappen.

PRO wildat het gemeentebestuur professionaliseert in het ondersteunen van de handelskernen. (zie ook ons project 'ons dorp')

PRO wildat het gemeentebestuur haar patrimonium inventariseert en een strakke lange termijnplanning opstelt voor de onderhoudswerkzaamheden en bijhorende financiering (lees subsidiedossiers). Op die manier kunnen kosten bespaard worden en blijft het patrimonium in top-conditie.

PRO wildat er onmiddellijk beslist wordt om het gemeentehuis niet te verkopen.

PRO wildat er een projectgroep opgericht wordt die binnen de kortst mogelijke tijd het nodige doet om de hergeboorte van het centrum van Wolvertem te organiseren.

PRO wildat er voor de lange termijn een ‘town manager’ wordt aangesteld die als centrale coördinator zal instaan voor de communicatie tussen de handelaren onderling, de handelaren en de gemeente.

PRO wildat de gemeente het herwaarderen van het centrum van Wolvertem tot stand brengt in het kader van een geïntegreerd beleidsplan.

PRO wildat de herwaardering van het centrum van Wolvertem gepaard gaat met een bijhorend en geïntegreerd mobiliteitsplan waarbij het accent ligt op voetgangers en fietsers. Het doorgaand verkeer wordt maximaal ontmoedigd en tegelijkertijd met het verkeersvrij maken van het gemeenteplein wordt de alternatieve parkeerruimte in orde gebracht op de Sancta Maria site.

PRO wildat de gemeente ernstige gesprekken voert met leveranciers van leenfietsen om in dit centrum en elders in de gemeente het gebruik van fietsen sterk te promoten.

PRO wildat de gemeente zich ontfermt over haar patrimonium en ondermeer de kerk van Wolvertem naast het gemeentehuis onder handen neemt om het te beschermen en te bewaren.

PRO wildat de gemeente de kerk van Wolvertem zo snel mogelijk een waardige opknapbeurt geeft en ze in overleg met de Kerkfabriek een vernieuwde, actieve rol laat spelen in het socio-culturele leven van het dorp van Wolvertem.

PRO wildat de gemeente het zicht op de kerk (vanuit het centrum en vanuit Merchtem) bewaart. Dat de geplande bouwwerken geen schade aanbrengen aan de ondergrond en verzakkingen veroorzaken zoals het geval is bij andere gebouwen in de buurt.

PRO wildat de gemeente ernstig investeert in het bevorderen van breed sociaal contact.
We zijn ervan overtuigd dat de beste en belangrijkste remedie tegen onveiligheidsgevoel het menselijk contact is. Buren die elkaar goed kennen en zorg dragen voor elkaar vormen de sterkste basis tegen onveiligheid. De gemeente moet er dan ook alles aan doen om sterk lokaal contact tussen buren te bevorderen.

PRO wildat de gemeente investeert in kordate aanpak van broeihaarden van criminaliteit
Sommige regio’s zijn van nature meer kwetsbaar dan andere en trekken criminelen aan. Sedert geruime tijd zien we in het centrum van Wolvertem een relatief nieuw fenomeen. Maar ook in Meise centrum zien we steeds meer drug dealers erg publiekelijk aan het werk. Het lijkt een tendens dat zij zich hier tegenwoordig graag willen nestelen en het lijkt alsof ze ongestoord hun zaakjes kunnen uitbouwen. Hoewel iedereen ze weet staan, blijkt de gemeente zich daar niet veel zorgen over te maken. Dat is natuurlijk een zeer slechte investering. Door dergelijke praktijken niet meteen grondig aan te pakken en met de wortel uit te roeien, lopen we het risico dat we er nooit meer vanaf geraken.

PRO wildat nieuwe hulpmiddelen zoals BIN niet gepromoot worden als dé oplossing, maar een onderdeel vormen van een ruim geheel waarin gevochten wordt tegen zowel 'onveiligheidsgevoel' als tegen echte 'onveiligheid'.

PRO wildat de gemeente investeert in kordate aanpak van gekende broeihaarden van criminaliteit. De tijd dringt! Onze jongeren zijn de eerste slachtoffers en de rest van de bevolking zal snel mee in de klappen delen.

PRO wildat er ernstig onderzocht wordt in hoeverre de taken van de politie optimaal zijn toegewezen. Veiligheid wordt doorgaans snel gezien vanuit een repressieve benadering die vaak zeer kostelijk is, terwijl een zichtbare en toegankelijke politie in de wijken vaak zeer efficiënt kan zijn met betrekking tot preventie en vroegdetectie. De champetter van weleer had wel degelijk zijn nut!

PRO wildat het nieuwe gemeentebestuur werk maakt van haar investeringen en stopt met de indruk te wekken dat niet investeren in patrimonium, wegen en riolering 'goed bestuur' zou zijn. Het ondermijnt de financiering van de gemeente op lange termijn.

PRO wildat de gemeente werk maakt van het aantrekken van diverse subsidies en haar administratie de opdracht geeft om een inventaris te maken van alle mogelijke bronnen. Hiermee voorkomt ze dat het geld dat niet via subsidies binnen komt, moet geïnd worden via belastingen.

PRO wildat er gestopt wordt met de verkoop van waardevol patrimonium. Het creëert heel even cash, maar verarmt de gemeente op lange termijn.

PRO wildat de gemeente met de grootste hoogdringendheid en op een zeer zichtbare manier komaf maakt met de manier waarop ze haar aankopen regelt. De resultaten van de audit zijn haar leidraad. Meer audits worden aangevraagd.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur een sterk integratiebeleid ontwikkelt en de bevolking helpt om migranten maximaal te integreren. Een goede integratie eist inspanningen van alle partijen en zorgt voor wederzijds respect. 

PRO wileen actieve strijd tegen taalbarrières die communicatie in de weg staan. Het Nederlands is de voertaal en iedere nieuwkomer wordt geacht die zo snel mogelijk meester te zijn. Hoewel niemand verplicht kan worden, zijn er heel wat mogelijkheden om de druk gezond op te voeren. Dit hoeft zeker niet uitsluitend negatief te zijn.

PRO wildat de gemeente actief investeert in kennis rond integratie en deskundigheid in huis haalt (experten, straathoekwerk, taalonderricht, tolken, cultureel bemiddeling) om de realiteit te kunnen beheersen in plaats van de huidige struisvogelpolitiek die ons allen in gevaar brengt.

PRO wildat deze competenties niet noodzakelijk 'nieuwe' mensen zijn, maar dat ook het reeds aanwezige personeel competenties verwerft op dit vlak.

PRO wildat de gemeente een verstandige politiek en expertise ontwikkelt om de bevolking assertief en kundig te maken om de onvermijdelijke migratie van de komende tientallen jaren aan te kunnen. 

PRO wildat bouwen en uitbreiden van woonzones niet achter hoekjes geregeld wordt maar in een open en goed onderbouwd debat. Burgers die de context begrijpen en begrijpen wat de voor- en de nadelen zijn van elke mogelijke oplossing, zullen beter kunnen leven met de gevolgen ervan.

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur haar verplichtingen rond het Bindend Sociaal Objectief beter dan verplicht nakomt en die doelstellingen verwerkt in haar totale woonbeleid. Betaalbare woningen moeten een garantie zijn die de samenstelling van de bevolking evenwichtig houdt.

PRO wildat de gemeente anticipeert op de problematiek die het jeugdhuis en de jeugdbeweging in Meise-centrum boven het hoofd hangt door te onderzoeken of zij geherlocaliseerd kunnen worden naar de Oude Pastorij aan de Brusselsesteenweg

PRO wildat het gemeentebestuur haar verplichtingen nakomt en de capaciteit voorziet die nodig is om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei. 

PRO wildat het gemeentebestuur in alle omstandigheden de decretale regelgeving respecteert, respect opbrengt voor de bevolking en belangrijke dossiers als onderwijs met waardigheid behandelt.

PRO wildat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid neemt en correct investeert in de toekomst. Onderwijs is een kerntaak waar niet op afgedongen wordt. 

PRO wildat het toekomstige gemeentebestuur een veel meer zichtbaar en geïntegreerd beleid ontwikkelt rond milieuaspecten en daar de nodige fondsen voor reserveert. 

PRO wildat elke beslissing gevolgd wordt door de de vraag: 'Impact op het milieu: ...' zoals er nu telkens staat: 'Financiële gevolgen: ... ' Ook deze vraag moet telkens beantwoord worden met kennis van zaken.